belangrijke informatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van MOResult gevestigd te Deventer

Artikel 1: Algemeen

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door MOResult uit te brengen offertes en de met opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende door MOResult te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voorzover MOResult deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2: Totstandkoming der overeenkomst

 1. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel a. wordt geacht te zijn totstandgekomen nadat aanvaarding van een opdracht door MOResult schriftelijk is bevestigd.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door MOResult uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Tarieven

 1. Opdrachtgever is MOResult voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten een vergoeding verschuldigd conform de door MOResult aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.
 2. MOResult is gerechtigd haar tarieven jaarlijks (per 1 januari) te herzien.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de facturen van MOResult dient zonder het recht op verrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever –zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist- ingaande 15 dagen na factuurdatum over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

 1. MOResult behoudt het intellectueel eigendom van de bij de uitvoering van enige opdracht van ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde documenten, modellen, methoden en technieken.
 2. De opdrachtgever heeft het recht deze te gebruiken voor de met de opdracht beoogde en aan MOResult kenbaar gemaakte interne doeleinden.
 3. De van MOResult afkomstige schriftelijke stukken, modellen, methoden en technieken mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van MOResult en na het overeenkomen van een passende vergoeding.
 4. Eveneens zullen gegevens, modellen, methoden en technieken die zijn gebruikt voor of in het kader van de adviesgeving aan derden kenbaar of openbaar gemaakt worden behoudens na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van MOResult.
 5. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. MOResult verplicht zich tegenover opdrachtgever de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en zonder onnodige vertraging uit te voeren
 2. MOResult verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn, en verplicht zich ertoe haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
 3. Gegevens over eventuele sollicitanten dienen door opdrachtgever vertrouwelijk te behandeld te worden en niet aan derden te worden doorgegeven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. MOResult is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door MOResult of door personen in haar dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden had kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
 2. Bij de vaststelling van het door MOResult als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als MOResult deze in redelijkheid had moeten voorzien.
 3. De totaal door MOResult te vergoeden schade is beperkt tot het bederag van het haar voor de betreffende opdracht toekomende honorarium.
 4. MOResult zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren van de door MOResult geëvalueerde kandida(a)t(e).
 5. Iedere aansprakelijkheid van MOResult vervalt door het verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 8: Overneming van personeel

 1. Partijen zullen tijdens het acquisitiestadium, tijdens de uitvoering van een opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de wederpartij in dienst nemen dan wel feitelijk via derden de eigen organisatie of een daaraan gelieerde onderneming tewerkstellen, zonder elkaars vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
 2. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de overtredende partij een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 100.000,= en

€ 5.000,= voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 9: Wanprestatie

In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is MOResult gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan (buitenrechtelijk) te ontbinden, danwel de uitvoering ervan op te schorsen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op de met MOResult gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Geschillen

Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Arnhem, één en ander onverminderd het recht van MOResult een geschil aanhangig te maken bij de Rechter van de woonplaats c.q. plaats van vestiging van opdrachtgever.